Zadania Centrum wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 1997r., nr 123, poz.776 z późn. zm.)


Zadania Centrum wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2008r., nr 14, poz.92 z późn. zm.):

  1. Opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  • rehabilitacji społecznej,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,

3. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępniania na potrzeby samorządu województwa,

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,

5.Dofinansowanie:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - wnioski dostępne na stronie internetowej oraz do pobrania w PCPR Kołobrzeg, ul. Kamienna 3,
  • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - wnioski do pobrania w PCPR Kołobrzeg, ul. Kamienna 3,
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - wnioski dostępne na stronie internetowej oraz do pobrania w PCPR Kołobrzeg, ul. Kamienna 3,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - wnioski do pobrania w PCPR Kołobrzeg, ul. Kamienna 3,


6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
W Kołobrzegu działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym z terapii korzystają 63 osoby niepełnosprawne.

Szczegółowych informacji udziela podmiot prowadzący Warsztaty - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg, ul. Katedralna 46-48, Kierownik Warsztatu - Małgorzata Bojańczyk, tel. 094 35 253 88


Przepisy wykonawcze dotyczące w/w zadań:


  • Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DZ.U. nr 230, poz. 1964),
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGPiPS z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (DZ.U. nr 63, poz. 587 ).

Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 35 446 42
, w dniu:  17‑08‑2006 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 35 446 42
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2009 10:24:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive