RODO - ochrona i przetwarzanie danych osobowych


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOŁOBRZEGU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobow ych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, ul. Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu, tel. 94 35 480 66.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu możliwy jest pod adresem e-mail: pcpr@kolobrzeg.powiat.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzin ie w Kołobrzegu przetwarza dane osobowe wyłączniew prawnie uzasadnionych celach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. a,b,c,g,h,j) oraz dedykowane Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie szczegółowe przepisy prawa krajowego, na podstawie,  których realizowane są w PCPR zadania obszaru pomocy społecznej i zatrudnienia m.in.:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.

Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi PCPR przepisami prawa.

Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

  • żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe.
W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Informacja wytworzona przez:
Joanna Paprocka , w dniu:  30‑05‑2018 11:10:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:094 35 476 18 wew. 51 fax: 094 35 446 42
, w dniu:  30‑05‑2018 11:10:12
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2018 11:15:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie